Jazykové korektury elektronických a tištěných textů

 • knihy (beletrie i naučné)
 • seminární, bakalářské a diplomové práce
 • znalecké posudky
 • publicistické texty
 • firemní časopisy
 • výroční zprávy
 • brožury a katalogy
 • propagační texty
 • korespondence aj.

Druhy jazykových korektur:

 1. kontrola a oprava gramatických chyb (pravopis, tvarosloví, skladba)
 2. kontrola a úprava stylistiky (slohu), sladění výrazových prostředků s funkčním stylem
 3. úprava členění textu, formátování a celkového vzhledu
 4. typografická úprava dle ČSN

Jak se text zpracovává?

Pro jazykovou korekturu je možné text předložit v tištěné nebo elektronické podobě.

V tištěné podobě se zpracovává prostřednictvím korektorských značek. Pokud práce není příliš rozsáhlá, lze ji zpět zaslat i naskenovanou.

V současnosti je samozřejmě obvyklejší práce v elektronické podobě.

Pokud je možné použít více variant úpravy textu, vkládám do něj komentář a se zadavatelem konzultuji. Konzultace probíhá osobně, přes skype, telefonicky nebo písemně.

Provádím jazykové korektury odborných textů z různých oborů. Nemám samozřejmě často potřebné odborné znalosti, jestliže neznámé slovo sama nemůžu dohledat nebo nerozumím stylizaci věty, text vždy konzultuji s autorem, aby formulace byla jazykově i odborně správně.

Co je normostrana?

Normostrana (zkratka NS) je jednotka, na niž se většinou počítá práce s textem, je definována vyhláškou č. 77/1993 Sb. §24, odst. 2.

1 NS = 1 800 znaků včetně mezer, cca 250 slov, 30 řádků (viz MS Word/Nástroje/Počet slov vč. mezer)

Kontaktovat mne můžete na telefonním čísle 731 610 397 nebo emailem na eva@napsanospravne.cz
sekce kontakty zde